Přečtěte si prosím obchodní podmínky, které se Vás týkají. Podle povahy Vašeho nákupu rozhodněte, zda pořizujete zboží pro osobní účely jako koncový spotřebitel a nebo zda pořizujete zboží za účelem dalšího podnikání:

Obchodní podmínky pro spotřebitele

stáhněte si podmínky v pdf formular v docx

 1. Úvodní ustanovení

1.1.        Provozovatelem internetového obchodu umístněného na internetové adrese www.pascucci.cz (dále jen „Internetový obchod“) je obchodní společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o., IČO: 469 69 829, se sídlem Komenského 951, 664 53 Újezd u Brna, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7152, tel: 544 229 478, email: tc@tcbohemia.com (dále jen Prodávající“).

1.2.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a fyzickou osobou - spotřebitelem (dále jen „Kupující“) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v Internetovém obchodě Prodávajícího, resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem zboží.

1.3.        Obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv uzavíraných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím dalších prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).

1.4.        Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5.        Není-li v těchto Obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, ustanovení týkající se práv a povinností stran vztahující se ke zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.

1.6.        Obchodní podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 3 těchto Obchodních podmínek (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodly na odlišných podmínkách.

1.7.        Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.8.        Znění těchto Obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

  

 1. Uživatelský účet

2.1.        Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, z kterého pak Kupující může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.2.        Registrace Kupujícího se provádí přímo v Internetovém obchodě. V rámci registrace vyplní Kupující nezbytné registrační údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi Internetového obchodu a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude Kupující nucen vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude Kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím jménem a heslem. Při registraci v Internetovém obchodě a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3.        Registrace a vytvoření vlastního uživatelského účtu umožňuje Kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání registračních údajů).

2.4.        Kupující může svou registraci kdykoli zrušit, a to prostřednictvím zaslané emailové zprávy na adresu eshop@pascucci.cz. Zrušení registrace bude Kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty.

2.5.        Prodávající může zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6.        Předmětem objednávky Kupujícího může být pouze zboží uvedené v Internetovém obchodě Internetového obchodu. Prodávající průběžně aktualizuje Internetový obchod tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce.

2.7.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.8.        Kupující se může do Internetového obchodu přihlásit též přes tzv. Rychlou objednávku (dále jen „Rychlá objednávka“), tj. objednání zboží bez registrace, kdy se Kupujícímu nevytvoří uživatelský účet a Kupující je povinen vyplnit registrační údaje pouze za účelem koupě daného zboží jednorázově. V rámci Rychlé objednávky vyplní Kupující nezbytné registrační údaje, které se neuloží v elektronické databázi Internetového obchodu a které bude Kupující nucen při dalším provádění objednávek opětovně vyplnit. V rámci vyplnění Rychlé objednávky a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Kupujícím v Rychlé objednávce a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

 1. Způsob uzavření Kupní smlouvy

3.1.        Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také označení zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter zboží potřebné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém obchodě. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.        Charakteristika zboží uvedeného v Internetovém obchodě, např. jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány.

3.3.        Po přihlášení/registraci Kupující vloží vybrané zboží (a množství), které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Poté, co košík obsahuje veškeré Kupujícím vybrané zboží, přejde Kupující k pokladně, kde je Kupující vyzván, aby buď (i) provedl Rychlou objednávku nebo (ii) se v Internetovém obchodu zaregistroval a vytvořil uživatelský účet.

3.4.        Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vložil“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.        Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a činí Prodávajícímu nabídku na uzavření Kupní smlouvy. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a seznámení se s Obchodními podmínkami.

3.6.        Dojde-li ke stornu objednávky Kupujícím nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už Kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se Prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody stran) Kupujícímu do sedmi (7) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li Prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve Kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

3.7.        Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu, resp. vyplnění Rychlé objednávky. Součástí tohoto potvrzení je celková cena za objednané zboží, vybraný způsob dopravy a platby.  Nebude-li   objednávka potvrzena Prodávajícím ani ve lhůtě do dvou (2) pracovních dní po přijetí objednávky Kupujícího, vzniká Kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky Kupujícímu nedošlo bez zavinění Prodávajícího.

3.8.        Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, jež je Prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.9.        Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto Obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

3.10.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.11.    Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením.

3.12.    Předmětem závazku Prodávajícího z Kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží. V případě zakoupení zboží, které toto vyžadují, lze po dohodě stran tyto služby poskytnout.

3.13.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. Platební podmínky

4.1.        Cena zboží je platná v okamžiku učinění objednávky Kupujícího v souladu s ustanovením odstavce 3.4. Obchodních podmínek. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto Obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2.        Kupující může kupní cenu zboží dle Kupní smlouvy uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

a)         v hotovosti na pobočce Prodávajícího, kde bude zboží připraveno k vyzvednutí, adresa pobočky: Komenského 951, 664 53 Újezd u Brna;

b)        na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravcem (cena za dobírku: + 30,- Kč bez DPH).

4.3.        V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena za zboží splatná při převzetí zboží.

4.4.        Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.5.        Kupující může zboží převzít až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li stranami písemně dohodnuto jinak.

4.6.        Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží v Internetovém obchodě označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

4.7.        Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé kupní ceny zboží.

4.8.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (faktura) vystavený Prodávajícím Kupujícímu na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

 

 1. Dodací podmínky

5.1.        V případě, že strany smluví způsob dopravy na základě zvláštního požadavku Kupujícího oproti standardním podmínkám nabízeným v Internetovém obchodě, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.        Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.        V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.        Povinnost Prodávajícího odevzdat Kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu přepravci.

5.5.        Kupující je oprávněn zvolit si některý z těchto způsobů doručení zboží v rámci České republiky:

a)                 osobním odběrem zboží na pobočce Prodávajícího – bez poplatku.


Zboží bude na prodejně Prodávajícího připraveno k vyzvednutí již zabalené a připravené k převozu. V případě zájmu Kupujícího je možné na prodejně za příplatek doobjednat dopravu zboží na adresu zadanou Kupujícím, rozbalení zboží, jeho kontrolu a předvedení funkčnosti a opětovné zabalení zboží. Obalové materiály jsou Kupujícímu poskytnuty zdarma.

b)                 dodání do místa určeného Kupujícím:

-          zásilkovou službou GLS jako balík na dobírku 150,- Kč (bez DPH)/1 balík. (Váha balíku: nesmí přesáhnout 40 kg. Obvod zásilky: (tj. 2x výška + 2x šířka + 1x délka) nesmí překročit 3 metry a maximální povolené rozměry zásilky jsou: délka 2 m, výška 0,6 m, šířka 0,8 m.)

-          dle aktuální cenové nabídky přepravců v případě nadměrné zásilky (nad 40 kg a nad výše uvedené rozměry).

O termínu doručení zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající, resp. jeho přepravce, e-mailem informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu. Doručení zboží provede příslušný přepravce Prodávajícího, zvolený na základě dohody stran a v termínu uvedeném v e-mailu. Nejpozději v den dodání zboží informuje dopravce Prodávajícího Kupujícího o přesném času dodání zboží. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu.

Pro účely doručování zboží do místa určeného Kupujícím nejsou ze strany Prodávajícího akceptovány místa mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.

5.6.        V případě, že Prodávající má vybrané zboží skladem, zavazuje se je vyexpedovat bez zbytečného odkladu od uzavření Kupní smlouvy, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy.

5.7.        Zvolí-li Kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li Prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů po uzavření Kupní smlouvy. Pokud zboží nemá Prodávající skladem, zavazuje se podat neprodleně zprávu Kupujícímu o možném termínu odběru.

5.8.        V případě, že objednané zboží nemá Prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích odstavců, oznámí tuto skutečnost Prodávající Kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží Kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než patnáct (15) pracovních dní ode dne uzavření Kupní smlouvy, vzniká Kupujícímu právo odstoupit od Kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.

5.9.        Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu náklady za opětovné odeslání.

5.10.    Byla-li mezi stranami dohodnuta také montáž zboží u Kupujícího či jiné související služby, Prodávající se zavazuje provést tyto služby u Kupujícího v dohodnutém termínu po předání zboží Kupujícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za tyto služby není zahrnuta v ceně zboží, pokud není v Internetovém obchodě výslovně uvedeno jinak.

5.11.    Nebezpečí škody na zboží dodávaném Prodávajícím Kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na Kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

 

 1. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

6.1.       Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).

6.2.       Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady.

Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, (i) že zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany sjednaly, a chybí-li takové ujednání, má zboží takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; (ii) že se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; (iii) že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; (iv) že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (v) že zboží vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů.

6.3.       U zužitkovatelné věci je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, u věci podléhající rychlé zkáze je uvedena doba, po kterou lze věc používat.

6.4.       Při převzetí zboží je Kupující povinen objednané zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s tímto článkem 6 Obchodních podmínek. Má-li zboží vady v době jeho předání, je Kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí.

6.5.       Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží, kterou Kupujícímu garantuje, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Určuje-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Výše uvedené se nevztahuje na potraviny nabízené na webu www.pascucci.cz, u kterých platí minimální trvanlivost stanovená jejich výrobci.

6.6.       Ustanovení uvedená v čl. 6.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.7.       Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Kupující doručí Prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo obchodním balíkem spolu s dokladem o koupi zboží, a to kompletně s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze a případně i se záručním listem. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je Kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

6.8.       Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá Prodávající Kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: 544 229 478, a to v pracovní dny od 7:30 do 15:30 hod nebo na eshop@pascucci.cz.

6.9.       Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

6.10.   Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

6.11.   Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k obsluze, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo Prodávajícím nebo výrobcem určeno, neodborným zásahem Kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom nebo vyšší mocí.

6.12.   V případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od Prodávajícího ke Kupujícímu, nese odpovědnost za poškození zboží přepravce. Při převzetí  zásilky je Kupující, případně příjemce zásilky, povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pokud Kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena.

Pokud Kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ode dne, kdy byla zásilka doručena písemně nebo elektronickou poštou na eshop@pascucci.cz. Prodávajícímu a především dopravci a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí Kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

6.13.   V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu prokazatelných, účelně vynaložených nákladů na její provedení a na doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu.

 

 1. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

 

 1. Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

8.1.            Veškeré materiály publikované v Internetovém obchodě, jsou chráněny autorským zákonem. Internetový obchod a jeho jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení Prodávajícího jako nositele autorských práv.

8.2.            Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených v Internetovém obchodě mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.

 

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy

9.1.            Kupující je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu i bez udání důvodu, ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která počíná běžet ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupení od Kupní smlouvy je právem Kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

9.2.            Kupující nemá právo odstoupit od Kupní smlouvy dle předchozího odstavce v případech dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

9.3.            Odstoupení od Kupní smlouvy musí být provedeno písemně.

9.4.            Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. V odstoupení od Kupní smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu Kupujícího, resp. případně adresy pro vrácení již zaplacené částky Kupujícímu. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat na adresu provozovny nebo na sídlo Prodávajícího.

9.5.            V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odstavce 9.1. Obchodních podmínek, je Kupující ve lhůtě nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy povinen vrátit již dodané zboží zpět Prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu sídla Prodávajícího. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, nese Kupující až do okamžiku jeho doručení Prodávajícímu.

9.6.            V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 9.1. Obchodních podmínek vrátí Prodávající všechny peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

9.7.            Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9.8.            Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že si Kupující objednané zboží nepřevezme do sedmi (7) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do sedmi (7) dnů od jeho případného uložení na pobočce přepravce nebo v případě, že Kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít. Odstoupí-li Prodávající od Kupní smlouvy dle předešlé věty, má vůči Kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou Kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží Kupujícímu).

9.9.            V odstoupení Prodávajícího od Kupní smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a způsob vrácení peněz s dotazem na číslo peněžního účtu bankovního ústavu Kupujícího, případně adresy pro vrácení již zaplacené částky Kupujícímu.

9.10.        Pro doručování odstoupení od Kupní smlouvy platí ustanovení článku 10 těchto Obchodních podmínek.

9.11.        Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. Doručování

10.1.        Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající odstoupení od Kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10.2.        Strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou v Internetovém obchodě Prodávajícího.

 

 1. Další práva a povinnosti stran

11.1.        Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.2.        Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.3.        Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

11.4.        Mimosoudní vyřizování stížností Kupujícího zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: eshop@pascucci.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

 

 1. Závěrečná ustanovení

12.1.        Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito Obchodními podmínkami se řídí zejména občanským zákoníkem.

12.2.        Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.        Přílohu těchto Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.

12.4.        Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Komenského 951, 664 53 Újezd u Brna, Česká republika, adresa elektronické pošty: eshop@pascucci.cz, tel: +420 544 229 478.

12.5.        Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

12.6.        Strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, které stanoví, že Kupní smlouva je uzavřena i v případě, že nedošlo ke shodě projevů vůle Smluvních stran.

12.7.        Strany dále vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku.

12.8.        Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.9.2018.

 

V Újezdě u Brna, dne 15.9.2018

 

 

 

Obchodní podmínky pro podnikatele

 1. Úvodní ustanovení

stáhněte si podmínky v pdf

1.1.        Provozovatelem internetového obchodu umístněného na internetové adrese www.pascucci.cz (dále jen „Internetový obchod“) je obchodní společnost THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o., IČO: 469 69 829, se sídlem Komenského 951, 664 53 Újezd u Brna, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7152, tel: 544 229 478, email: tc@tcbohemia.com (dále jen „Prodávající“).

1.2.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a zákazníkem, kterým je právnická osoba či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Kupující“), realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v Internetovém obchodě Prodávajícího, resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem zboží.

1.3.        Obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv uzavíraných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím dalších prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).

1.4.        Není-li v těchto Obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, ustanovení týkající se práv a povinností stran vztahující se ke zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.

1.5.        Obchodní podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 3 těchto Obchodních podmínek (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodly na odlišných podmínkách.

1.6.        Znění těchto Obchodních podmínek může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z Kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

 

 1. Uživatelský účet

2.1.        Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.2.        Registrace Kupujícího se provádí přímo v Internetovém obchodě. V rámci registrace vyplní Kupující nezbytné registrační údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi Internetového obchodu a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude Kupující nucen vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude Kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím jménem a heslem. Při registraci v Internetovém obchodě a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3.        Registrace a vytvoření vlastního uživatelského účtu umožňuje Kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání registračních údajů).

2.4.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.        Kupující může svou registraci kdykoli zrušit, a to prostřednictvím zaslané emailové zprávy na adresu eshop@pascucci.cz. Zrušení registrace bude Kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty.

2.6.        Prodávající může zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.7.        Předmětem objednávky Kupujícího může být pouze zboží uvedené v Internetovém obchodě. Prodávající průběžně aktualizuje Internetový obchod tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky Kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu Prodávajícího, je Prodávající povinen tuto skutečnost Kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se strany jinak.

2.8.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.9.        Kupující se může do Internetového obchodu přihlásit též přes tzv. Rychlou objednávku (dále jen „Rychlá objednávka“), tj. objednání zboží bez registrace, kdy se Kupujícímu nevytvoří uživatelský účet a Kupující je povinen vyplnit registrační údaje pouze za účelem koupě daného zboží jednorázově. V rámci Rychlé objednávky vyplní Kupující nezbytné registrační údaje, které se neuloží v elektronické databázi Internetového obchodu a které bude Kupující nucen při dalším provádění objednávek opětovně vyplnit. V rámci vyplnění Rychlé objednávky a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Kupujícím v Rychlé objednávce a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

 1. Způsob uzavření Kupní smlouvy

3.1.        Veškerá prezentace zboží umístěná v Internetovém obchodě je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.        Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také označení zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, informace o počtu věrnostních bodů, které může Kupující zakoupením daného zboží získat, a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter zboží potřebné. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.        Charakteristika zboží uvedeného v Internetovém obchodě, tj. například jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si Prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má Prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

3.4.        Kupující vloží vybrané zboží (a množství), které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Poté, co košík obsahuje veškeré Kupujícím vybrané zboží, přejde Kupující k pokladně, kde je Kupující vyzván, aby buď (i) provedl Rychlou objednávku nebo (ii) se v Internetovém obchodu zaregistroval a vytvořil uživatelský účet.

3.5.        Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vložil“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.5.3 .informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6.        Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a činí Prodávajícímu nabídku na uzavření Kupní smlouvy, kterou může Kupující odvolat nejpozději do 8:00 hod. následujícího dne po jejím odeslání Prodávajícímu na telefonním čísle 544 229 478 nebo elektronicky na emailovou adresu: eshop@pascucci.czpoté se nabídka stává neodvolatelnou. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a seznámení se s Obchodními podmínkami.

3.7.        Dojde-li ke stornu objednávky Kupujícím v souladu s ustanovením odstavce 3.5. tohoto článku Obchodních podmínek nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už Kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se Prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody stran) Kupujícímu do sedmi (7) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li Prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve Kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

3.8.        Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu/resp. vyplnění Rychlé objednávky. Součástí tohoto potvrzení je celkové cena za objednané zboží, vybraný způsob dopravy a platby. 

3.9.        Nebude-li   objednávka potvrzena Prodávajícím ani ve lhůtě do dvou (2) pracovních dní po přijetí objednávky Kupujícího, vzniká Kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky Kupujícímu nedošlo bez zavinění Prodávajícího.

3.10.    Prodávající je oprávněn nepřijmout, nebo Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k doplnění přiměřenou lhůtu, jakoukoliv objednávku. Marné uplynutí lhůty k doplnění dle předešlé věty má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

3.11.    Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení přijetí objednávky (akceptace) Kupujícího Prodávajícím, jež je Prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.12.    Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto Obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

3.13.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.14.    Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením.

3.15.    Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

3.16.    Předmětem závazku Prodávajícího z Kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží. V případě zakoupení zboží, které toto vyžadují, lze po dohodě stran tyto služby poskytnout.

3.17.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

 

 1. Platební podmínky

4.1.        Cena zboží je platná v okamžiku učinění objednávky Kupujícího v souladu s ustanovením odstavce 3.6. Obchodních podmínek. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto Obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2.        Pokud se strany nedohodnou jinak, může Kupující cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy uhradit Prodávajícímu následujícím způsobem:

a)         v hotovosti na pobočce Prodávajícího, kde bude zboží připraveno k vyzvednutí, adresa pobočky: Komenského 951, 664 53 Újezd u Brna;

b)        na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravcem (cena za dobírku: + 30,- Kč bez DPH).

4.3.        V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena za zboží splatná při převzetí zboží.

4.4.        Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně (pobočce) Prodávajícího nebo pracovníkovi přepravce.

4.5.        Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.6.        Kupující může zboží převzít až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li stranami písemně dohodnuto jinak. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.        Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží v Internetovém obchodě označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

4.8.        Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé kupní ceny zboží.

4.9.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.10.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (faktura) vystavená Prodávajícím Kupujícímu na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

 

 1. Dodací podmínky

5.1.        V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího oproti standardním podmínkám nabízeným v Internetovém obchodě, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.        Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.        V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.        Povinnost Prodávajícího odevzdat Kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu přepravci.

5.5.        Kupující je oprávněn zvolit si některý z těchto způsobů doručení zboží v rámci České republiky:

a)                 osobním odběrem zboží na pobočce Prodávajícího – bez poplatku.

Nevyzvedne-li si Kupující zboží po dobu 5 dnů od oznámení o možnosti jej vyzvednout a neučiní-li tak ani v náhradním termínu určeném Prodávajícím, který nesmí být kratší než 30 dnů, je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat skladné a účelně vynaložené náklady související se skladováním zboží ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za den, a to počínaje prvním dnem po uplynutí náhradní lhůty.
Zboží bude na prodejně Prodávajícího připraveno k vyzvednutí již zabalené a připravené k převozu. V případě zájmu Kupujícího je možné na prodejně za příplatek doobjednat dopravu zboží na adresu zadanou Kupujícím, rozbalení zboží, jeho kontrolu a předvedení funkčnosti a opětovné zabalení zboží. Obalové materiály jsou Kupujícímu poskytnuty zdarma.

b)                 dodání do místa určeného Kupujícím:

-          zásilkovou službou GLS jako balík na dobírku 150,- Kč (bez DPH)/1 balík. (Váha balíku: nesmí přesáhnout 40 kg. Obvod zásilky: (tj. 2x výška + 2x šířka + 1x délka) nesmí překročit 3 metry a maximální povolené rozměry zásilky jsou: délka 2 m, výška 0,6 m, šířka 0,8 m.)

-          dle aktuální cenové nabídky přepravců v případě nadměrné zásilky (nad 40 kg a nad výše uvedené rozměry).

O termínu doručení zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající, resp. jeho přepravce, e-mailem informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu. Doručení zboží provede příslušný přepravce Prodávajícího, zvolený na základě dohody stran a v termínu uvedeném v e-mailu. Nejpozději v den dodání zboží informuje přepravce Prodávajícího Kupujícího o přesném času dodání zboží. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu.

Pro účely doručování zboží do místa určeného Kupujícím nejsou ze strany Prodávajícího akceptovány místa mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.

5.6.        V případě, že Prodávající má vybrané zboží skladem, zavazuje se je vyexpedovat bez zbytečného odkladu od uzavření Kupní smlouvy, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy.

5.7.        Zvolí-li Kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li Prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů po uzavření Kupní smlouvy. Pokud zboží nemá Prodávající skladem, zavazuje se podat neprodleně zprávu Kupujícímu o možném termínu odběru.

5.8.        V případě, že objednané zboží nemá Prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích odstavců, oznámí tuto skutečnost Prodávající Kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží Kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než patnáct (15) pracovních dní ode dne uzavření Kupní smlouvy, vzniká Kupujícímu právo odstoupit od Kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.

5.9.        Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu náklady za opětovné odeslání.

5.10.    Byla-li mezi stranami dohodnuta také montáž zboží u Kupujícího či jiné související služby, Prodávající se zavazuje provést tyto služby u Kupujícího v dohodnutém termínu po předání zboží Kupujícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za tyto služby není zahrnuta v ceně zboží, pokud není v Internetovém obchodě výslovně uvedeno jinak.

5.11.    Nebezpečí škody na zboží dodávaném Prodávajícím Kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na Kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu přepravci.

 

 1. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

6.1.       Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

6.2.      Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost kupovaného nového zboží v délce 12 kalendářních měsíců ode dne dodání předmětného zboží Kupujícímu. Tato lhůta se nevztahuje na nové náhradní díly; na nové náhradní díly poskytuje Prodávající záruku za jakost v délce 6 kalendářních měsíců ode dne dodání předmětného náhradního dílu Kupujícímu. Na práci poskytuje Prodávající záruku za jakost v délce 3 kalendářních měsíců ode dne provedení práce Kupujícímu.

Prodávající poskytuje záruku za jakost na jednocestné plastové sudy Dolium v délce 600 kalendářních dní od dne výroby daného sudu (nabízené na webu www.tcbohemia.com). Na použité zboží/náhradní díly se záruka na jakost nevztahuje, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě zájmu Kupujícího je možné za příplatek záruční dobu na nové zboží (vyjma náhradních dílů, práce a plastových sudů Dolium) prodloužit, maximálně v délce 5 let (v případě zájmu prosím kontaktujte obchod@tcbohemia.com, nebo napište tuto žádost do poznámky při nákupu zboží).

Na dodávané potraviny (káva Pascucci, čaje a další potraviny), které Prodávající nabízí na stránce www.pascucci.cz, se vztahuje minimální trvanlivost uváděná na dané potravině jejím výrobcem.

Je-li Prodávajícím nabídnuta na zboží záruka za jakost, garantuje Prodávající Kupujícímu, že zboží bude po dobu trvání záruky za jakost způsobilé k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Určuje-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

6.3.       Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady.

Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, (i) že zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany sjednaly, a chybí-li takové ujednání, má zboží takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; (ii) že se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; (iii) že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; (iv) že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (v) že zboží vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů.

6.4.       Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s tímto článkem 6 Obchodních podmínek. Má-li zboží vady v době jeho předání, je Kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. 

Zjevné vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání, je Kupující povinen reklamovat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů od převzetí zboží.

Skryté vady zboží je Kupující povinen reklamovat Prodávajícímu do pěti (5) pracovních dnů poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do uplynutí poskytnuté záruční doby, a není-li záruka poskytnuta, do uplynutí šesti (6) měsíců po odevzdání věci.

6.5.       Ustanovení uvedená v čl. 6.3 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.6.       Reklamaci vad zboží je Kupující povinen učinit písemně na adresu sídla Prodávajícího. V písemné reklamaci vad je Kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhnout způsob vyřízení reklamace.

6.7.       Současně s reklamací vad je třeba, aby Kupující doručil Prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo obchodním balíkem na adresu provozovny Prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží, a to kompletně s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze a případně i se záručním listem, pokud se strany v individuálním případě nedohodnou jinak. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je Kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

6.8.       Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá Prodávající Kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: 544 229 478, a to v pracovní dny od 7:30 do 15:30 hod nebo na eshop@pascucci.cz.

6.9.       Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena v přiměřené lhůtě odpovídající povaze vady.

6.10.   Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

6.11.   Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k obsluze, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo Prodávajícím nebo výrobcem určeno, neodborným zásahem Kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom nebo vyšší mocí.

6.12.   V případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od Prodávajícího ke Kupujícímu, nese odpovědnost za poškození zboží přepravce. Při převzetí  zásilky je Kupující, případně příjemce zásilky, povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pokud Kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena.

Pokud Kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou eshop@pascucci.cz. Prodávajícímu a především přepravci, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí Kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

6.13.   Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

6.14.   V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu prokazatelných, účelně vynaložených nákladů na její provedení a na doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu.

 

 1. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

 

 1. Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

8.1.            Prodávající neodpovídá Kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených v Internetovém obchodě. Informace o zboží uvedené v Internetovém obchodě nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

8.2.            Veškeré materiály publikované v Internetovém obchodě, jsou chráněny autorským zákonem. Internetový obchod a jeho jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení Prodávajícího jako nositele autorských práv.

8.3.            Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených v Internetovém obchodě mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.

 

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy

9.1.            Strany jsou oprávněny odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami.

9.2.            Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že si Kupující objednané zboží nepřevezme do sedmi (7) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do sedmi (7) dnů od jeho případného uložení na pobočce přepravce nebo v případě, že Kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

9.3.            Odstoupení od Kupní smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu sídla druhé strany.

9.4.            V odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu Kupujícího, případně adresy pro vrácení již zaplacené částky Kupujícímu.

9.5.            V odstoupení Prodávajícího od Kupní smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a způsob vrácení peněz s dotazem na číslo peněžního účtu bankovního ústavu Kupujícího, případně adresy pro vrácení již zaplacené částky Kupujícímu.

9.6.            Pro doručování odstoupení od Kupní smlouvy platí ustanovení čl. 10 těchto Obchodních podmínek.

9.7.            V případě odstoupení od Kupní smlouvy má Prodávající vůči Kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou Kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží Kupujícímu) a Kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady Prodávající započetl na část vrácené kupní ceny Kupujícímu.

9.8.            Dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu již zaplacenou částku za toto zboží (vyjma poštovného resp. dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do  sedmi (7) pracovních dnů po doručení zboží Prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena Kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Bude-li vracené zboží doručeno Prodávajícímu osobně Kupujícím nebo jeho zástupcem, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí a překontrolování zboží.

9.9.            Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. Doručování

10.1.        Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající odstoupení od Kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10.2.        Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3.        Strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou v Internetovém obchodě Prodávajícího.

 

 1. Další práva a povinnosti stran

11.1.        Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

11.2.        Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.3.        Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

 

 1. Závěrečná ustanovení

12.1.        Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito Obchodními podmínkami se řídí zejména občanským zákoníkem.

12.2.        Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.        Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

12.4.        V souladu s ustanovením § 1801 občanského zákoníku strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

12.5.        Strany dále vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, které stanoví, že Kupní smlouva je uzavřena i v případě, že nedošlo ke shodě projevů vůle Smluvních stran.

12.6.        Strany vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku.

12.7.        Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona nemajícími donucující povahu.

12.8.        Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Komenského 951, 664 53 Újezd u Brna, Česká republika, adresa elektronické pošty: eshop@pascucci.cz, tel: +420 544 229 478.

12.9.        Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.9.2018.

 

V Újezdě u Brna, dne 15.9.2018